OSC-F001  5-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-3- (trifluoromethyl)-1H-pyrazole N/A  C17H13F3N2O 
OSC-F002  3-(Trifluoromethyl) pyrazole 20154-03-4  C4H3F3N2 
OSC-F003  3-(trifluoromethyl)aniline 98-16-8  C7H6F3N 
OSC-F004  1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 349 -76-8  C9H7F3O 
OSC-F005  3,5-bis (trifluoromethyl)benzoic acid 725-89-3  C9H4F6O2 
OSC-F006  4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol 2249-28- 7  C12H14F3NO 
OSC-F007  2,2,2-trifluoro-1- phenylethanone 434-45-7  C8H5F3O 
OSC-F008  3,5-Bis(trifluoromethyl) acetophenone 30071-93-3  C10H6F6O 
OSC-F009  3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 785-56-8  C9H3ClF6O 
OSC-F010  3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide 22227-26-5  C9H5F6NO 
OSC-F011  1-(4-(4-nitro -2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazin-1-yl)ethanone 940860-26-4  C16H22N2O3 
OSC-F012  1-(4-(4-amino-2-(trifluoromethyl)phenyl) piperazin-1-yl)ethanone 954270-68-9  C13H16F3N3O 
OSC-F013  2-fluoroethyl 4-methylbenzenesulfonate 383-50-6  C9H11FO3S 
OSC-F014  5-Fluoro-2- nitroaniline 2369-11-1  C6H5FN2O2 
OSC-F015  2-Fluoro-4-nitroanisole 455-93-6  C7H6FNO3 
OSC-F017  3,5-difluoro-4- nitrophenol N/A  C6H3F2NO3 
OSC-F018  2-bromo-4-fluoroaniline 1003-98-1  C6H5BrFN 
OSC-F019  2,4,5-Trifluorophenylacetic acid 209995-38-0  C8H5F3O2 
OSC-F020  6-fluoro-2,3-dihydro-2-methylinden-1-one 37794-19-7  C10H9FO 
OSC-F021  2-(5-fluoro-2-methyl-1H- inden-3-yl)acetic acid 32004-66-3  C12H11FO2 
OSC-F022  2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde 146137-74-8  C8H7FO2 
OSC-F023  2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 94088-46-7  C8H6FNO 
OSC-F025  ethyl 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanoate; 3-(2- Chloro-6-fluoro-phenyl)-propionic acid ethyl ester   C11H12ClFO2 
OSC-F026  2-Bromo-4,6-difluoro-phenol 98130-56-4  C6H3BrF2O 
OSC- F027  2-Iodo-6-trifluoromethyl-phenol   C7H4F3IO 
Copyright © 2009 OrgSynChem (Beijing) Technology Co., LTD. Support www.hxchem.net ICP No.BJ 09042526 Site Map